024.37916621
  • APN
Red River Basin - human activities and climate change

Hoạt động chính

Các nội dung chính được thực hiện như sau:
*  Xây dựng, hoàn thiện thông tin dữ liệu theo chuỗi số liệu dài năm của lưu vực sông Hồng (1960s – nay) về chất lượng nước sông, chất lượng nước thải (công nghiệp, nông nghiệp), khí tượng, thủy văn, dân số, sử dụng đất trong lưu vực. Các dữ liệu này được sử dụng để tính toán tải lượng cacbon đổ ra biển, phát thải khí chứa cacbon của hệ thống sông Hồng trong quá khứ và hiện tại, đồng thời các số liệu nói trên để sử dụng cho đánh giá và hiệu chỉnh mô hình.
Tính toán tổng tải lượng cacbon đổ ra biển và khí chứa cacbon phát thải từ hệ thống sông Hồng. Xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới chuyển tải cacbon trong hệ thống sông, bao gồm địa hình, địa chất, khí hậu, sử dụng đất, phân bố và gia tăng dân cư, phát triển công nghiệp và nông nghiệp trong toàn lưu vực.
*   Nghiên cứu ứng dụng mô hình Riverstrahler cho toàn bộ lưu vực sông Hồng từ thượng nguồn tới hạ lưu cửa sông mô phỏng chuyển tải cacbon trong mạng lưới sông dưới các tác động của con người và tự nhiên; đồng thời tính toán tổng tải lượng cacbon đổ ra biển.
Tổ chức hội thảo, lớp học về ứng dụng mô hình – tính toán bốc thoát khí CO2 và xây dựng trang web mô tả các kết quả của dự án
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên