024.37916621
  • APN
Red River Basin - human activities and climate change

Giới thiệu chung về trang web

                Sự cần thiết của một diễn đàn mạng để chia sẻ kiến ​​thức và dữ liệu khoa học liên quan đến lưu vực sông Hồng thúc đẩy chúng tôi thiết lập trang web này (www.redriverprogram.com). Trang web này được thiết lập với sự hỗ trợ của dự án ARCP và cung cấp cho công chúng một số thông tin (về chất lượng nước, khí tượng, thủy văn, dân số... lưu vực sông Hồng) thu được trong quá trình nghiên cứu thực địa cũng như ứng dụng  công cụ mô hình. Các kết quả nghiên cứu nhằm mục đích quản lý nước, đáp ứng sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trẻ cũng như những sinh viên. Đây cũng là nơi chia sẻ của các nhà nghiên cứu muốn công bố kết quả nghiên cứu của họ về lưu vực sông Hồng. Trang web này bao gồm một số phần liên quan đến dự án hiện tại của chúng tôi, như giới thiệu chung về dự án, thông tin, mục tiêu, các nội dung nghiên cứu,  hình ảnh, công trình công bố liên quan đến dự án, cổng thông tin dữ liệu, giới thiệu về các đối tác tham gia dự án, quỹ tài trợ cho dự án…. Chúng tôi cũng muốn cập nhật tất cả các thông tin, liên quan đến nghiên cứu và quản lý lưu vực sông Hồng. Với trang web này, các nhà nghiên cứu, những người quan tâm và các nhà hoạch định chính sách có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nhằm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường lưu vực sông Hồng.
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên