024.37916621
  • APN
Nghiên cứu sinh:
       01 luận án kết hợp đào tạo giữa Đại học Pierre-Marie Curie (Paris, Pháp) và Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (INPC, VAST, Việt Nam) đã được thực hiện trong giai đoạn 1/2013 – 3/2016. Nội dung chính của luận án là quan trắc thực tế và mô hình hóa vi khuẩn chỉ thị phân (FIB) và cacbon hữu cơ (OC) trong hệ thống sông Hồng, miền Bắc Việt Nam. Sử dụng mô hình Seneque/Riverstrahler mô phỏng động học và sự phân bố theo mùa của FIB và OC trong sông Hồng và các sông nhánh thượng lưu. Kết quả mô phỏng của  kịch bản trong tương lai dựa trên sự thay đổi trong tương lai về dân số và sử dụng đất trong lưu vực sông Hồng năm 2050, cho thấy giá trị FIB tăng rất ít so với kết quả mô phỏng hiện tại. Điều này là đặc biệt đối với trường hợp tại Hà Nội khi mà dân số dự kiến sẽ tăng gấp ba vào năm 2050. Nguồn cung cấp đầu vào cho OC và các quá trình hô hấp dị dưỡng OC đã tạo ra trong hệ thống sông một lượng  CO2 lớn. Các kết quả mô hình cũng phản ánh mức độ quan trọng của thay đổi sử dụng đất, lưu lượng nước và tầm quan trọng của nguồn thải phát tán hơn so với nguồn thải điểm cho FIB và OC ở sông Hồng.  Luận án này cung cấp một số thông tin mới về FIB ở sông Hồng cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách về quản lý nước thải của lưu vực sông Hồng trong tương lai.
       Kết hợp với một đề tài NAFOSTED, một nghiên cứu sinh khác đang nghiên cứu về tác động của các hoạt động của con người tới quần xã thực vật phù du của hệ thống sông Hồng tại IET, VAST.
 
Học viên cao học:
       Đề tài này đã hỗ trợ cho 02 học viên cao học của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH, Hà Nội), nghiên cứu về đo lường trao đổi cacbon tại giao diện mặt nước-không khí của sông Hồng và tính toán chuyển tải cacbon trong hệ thống sông Hồng. Hai sinh viên bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ của họ trong tháng 9 năm 2015 tại USTH, Hà Nội, Việt Nam.
      
Sinh viên đại học:
      Từ năm 2012, khoảng 16 sinh viên đại học từ trường Đại học Hà Nội Tài nguyên và Môi trường (HUNRE), Trường Đại học Thành Tây, Đại học Thành Đô và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã thực hiện đề tài luận văn cử nhân tại INPC và IET với đề tài khoa học liên quan đến đề tài ARCP này.
 
Khóa đào tạo ngắn hạn
       Khóa đào tạo sử dụng mô hình, đo lường và tính toán tải lượng khí chứa cacbon dành cho các nhà khoa học trẻ Trung Quốc, Việt Nam và Singapore đã được tổ chức trước hội thảo lần 3 vào tháng 11 năm 2016. Khóa tập huấn này sẽ kéo dài trong 2 ngày, trong đó có một ngày để đo lường và tính toán tải lượng khí chứa cacbon và một ngày cho việc thực tập sử dụng mô hình Seneque/Riverstrahler. Khoảng 30 người được tài trợ
tham gia khóa đào tạo này.
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên