024.37916621
 • APN
Red River Basin - human activities and climate change

Công trình công bố

Báo quốc tế chuyên ngành:
 
 1. Thi Mai Huong Nguyen, Gilles Billen, Josette Garnier, Thi Phuong Quynh Le, Quoc Long Pham, Sylvain Huon, Emma Rochelle-Newall. 2018. Organic carbon transfers in the subtropical Red River system (Vietnam): insights on CO2 sources and sinks.  Biogeochemistry. https://doi.org/10.1007/s10533-018-0446-x. (SCI, ISSN: 0168-2563).
 2. Trinh Anh Duc, Luu Thi Nguyet Minh, Le Thi Phuong Quynh. 2017. Hydrological regime in the Red River Delta (Asia) as reflected by water stable isotopes. Hydrological Processes. DOI: 10.1002/hyp.11296. IF= 2.768
 3. Thi Phuong Quynh Le, Viet Nga Dao, Emma Rochelle-Newall, Josette Garnier, XiXi Lu, Gilles Billen, Henri Etcheber, Thi Mai Huong Nguyen, Thi Bich Ngoc Nguyen, Bich Thuy Nguyen, Nhu Da Le and Pham Quoc Long. 2017. Total organic carbon fluxes of the Red River system (Vietnam).  Earth surface processes and landforms. DOI:10.1002/esp.4107.
 4. Hoang, Thi Thu Hang, Nguyen, TrungKien, Le, Thi Phuong Quynh, Dang Dinh Kim, Duong, Thi Thuy. 2016. Assessment of the water quality downstream
  of Red River in 2015 (Vietnam).  Journal of Vietnamese Environment. (Journal of Dresden University, Germany).8(3), 167 – 172,  DOI:10.13141/jve.vol8.no3.pp167-172 , ISSN 2193-6471.
 5. Le Thi Phuong Quynh, PhungThi Xuan Binh, Duong Thi Thuy, Le DucNghia and HoTuCuong. 2016. Relationship of dissolved inorganic carbon concentrations with some environmental variables in the Red River water in the period 2008 – 2015. Journal of Vietnamese Environment. (Journal of Dresden University, Germany).Vol . 8(2): 102-106.  DOI:10.13141/jve.vol8.no2.pp102-106  ISSN 2193-6471
 6. Thi Mai Huong Nguyen, Gilles Billen, Josette Garnier, Emma Rochelle-Newall, Olivier Ribolzi, Thi Phuong Quynh Le. 2016. Modeling of Faecal Indicator Bacteria (FIB) in the Red River basin (Vietnam).Environmental Monitoring and Assessment. Vol 188(9), 1-15.   DOI: 10.1007/s10661-016-5528-4. (SCIE, ISSN: 0167-6369, IF= 1.63).
 7. Nguyen Thi Mai Huong, Le Thi Phuong Quynh, Josette Garnier, Jean-Louis Janeau, E. Rochelle-Newall. 2016. Seasonal variation of faecal indicator bacteria (FIB) and die-off rates in the Red River basin, North Vietnam. Scientific reports. 6, 21644. DOI: 10.1038/srep21644. (SCI, ISSN:  2045-2322, IF = 5.52).
 8. Lu XiXi, Oeurng Chattan, Thi Phuong Quynh Le and Thi Thuy Duong. 2015. Sediment budget of the lower Red River as affected by dam construction. Geomorphology.  248 (2015) 125–133. Doi: 10.1016/j.geomorph.2015.06.044.    SCI, ISSN 0169-555X 
 9. Thi Phuong Quynh Le, Gilles Billen, Josette Garnier and Van Minh Chau. 2014. Long-term biogeochemical functioning of the Red River (Vietnam): past and present situations. Regional Environmental Change. Vol 15(2): 329 – 339. DOI: 10.1007/s10113-014-0646-4. ISSN 1436-378. (SCIE). ISSN 1436-378X.
 10. Duong, Thi Thuy, Le, Thi Phuong Quynh, Ho, Tu Cuong, Vu, Thi Nguyet, Hoang Thi Thu Hang, Dang Dinh Kim, Lu, Xixi. 2014. Phytoplankton community structure and water quality of Red River (Vietnam). Journal of Vietnamese Environment. (Journal of Dresden University, Germany). Vol 6(1-3): 27-33. http://dx.doi.org/10.13141/JVE.  ISSN 2193-6471.
 11. Duong, Thi Thuy, Vu, Thi Nguyet, Le, Thi Phuong Quynh, Ho, Tu Cuong, Hoang, Trung Kien, Nguyen, Trung Kien, Dang Dinh Kim. 2014. Seasonal variation of phytoplankton assemblage in Hoa Binh reservoir (North of Vietnam). Journal of Vietnamese Environment. (Journal of Dresden University, Germany). Vol 6(1-3): 22-26. http://dx.doi.org/10.13141/JVE.  ISSN 2193-6471.
 12. Le, Thi Phuong Quynh, Ho, Tu Cuong; Duong, Thi Thuy; Nguyen, Thi Bich Ngoc; Vu, Duy An; Pham, Quoc Long; Seidler, Christina. 2014. Water quality of the Red River system in the period 2012 – 2013. Journal of Vietnamese Environment. (Journal of Dresden University, Germany). Vol 6(1-3):  191 -195.  http://dx.doi.org/10.13141/JVE.  ISSN 2193-6471.
 
Báo khoa học trên tạp chí của quỹ APN
 1. Thi Phuong Quynh Le, J. Garnier, G. Billen, T.MH Nguyen, E Rochelle-Newall, XX Lu, TT Duong, CT Ho, Nhu Da Le, TBN Tran, C Marchand, Y Zhou and QL Pham. 2018. Riverine carbon flux from the Red River system (Viet Nam and China): a modelling approach. APN Science Bulletin, 7(1). doi:10.30852/sb.2017.53.   https://www.apn-gcr.org/bulletin/article/riverine-carbon-flux-from-the-red-river-system-viet-nam-and-china-a-modelling-approach/  Online ISSN 2185-761X ;  Digital : ISSN 2522-7971.
 2. Thi Phuong Quynh Le, Xi Xi Lu, Josette Garnier, Gilles Billen, Thi Thuy Duong, Cuong Tu Ho, Thi Bich Nga Tran, Thi Mai Huong Nguyen, Thi Bich Ngoc Nguyen, Pham Quoc Long  and Zhou Yue. 2015. Carbon Flux and Emissions from the Red River: Human Activities and Climate Change. APN Science Bulletin Issue 5, 38 – 39, ISSN 2185-761x.
 3. Thi Phuong Quynh Le, Xi Xi Lu, Josette Garnier, Gilles Billen, Thi Thuy Duong, Cuong Tu Ho, Thi Bich Nga Tran, Thi Mai Huong Nguyen, Thi Bich Ngoc Nguyen and Zhou Yue. 2014. Carbon Flux and Emissions from the Red River: Human Activities and Climate Change. APN Science Bulletin Issue 4, March 2014,  68 - 71   ISSN 2185-761x.
 4. Thi Phuong Quynh Le, Xi Xi Lu, Josette Garnier, Gilles Billen, Thi Thuy Duong, Cuong Tu Ho, Thi Bich Nga Tran, Thi Mai Huong Nguyen, Thi Bich Ngoc Nguyen and Zhou Yue. 2013. Carbon Flux and Emissions from the Red River: Human Activities and Climate Change. APN Science Bulletin  Issue 3, March 2013,  92 - 95   ISSN 2185-761x.
 
Báo trong nước đã đăng
 1. Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Emma Rochell-Newall, Jean Louis Janeau, Josette Garnier, Gilles Billen. 2015. Mối quan hệ giữa vi khuẩn và các yếu tố môi trường trong nước sông Hồng đoạn Hà Nội - Hưng Yên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số 28-2015: 61- 65.
 2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường. 2014. Chất lượng nước thải nông nghiệp trong khu vực trồng rau xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn, Việt Nam. Số 21: 65-71.  
 3. Vũ Duy An, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Bích Thủy, Phạm Quốc Long, Christina Seilder, Phùng Thị Xuân Bình. 2014.  Chất lượng nước thải khu vực trồng cây nông nghiệp (rau - hoa - cây ăn quả) ở Phú Diễn và phường Tây Tựu (Hà Nội). Tạp chí Khoa học và Phát triển Công nghệ. Số M2-2014 (17):  13 – 21.
 4. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường và Lê Thị Phương Quỳnh. 2014. Đánh giá kết quả sơ bộ nồng độ của một số kim loại nặng trong hệ thống sông Hồng. Việt Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 53 (1): 64-76.
 5. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh. 2014. Kết quả giám sát bước đầu về Tổng Coliform và Fecal Coliforms trong hệ thống sông Hồng, đoạn từ Yên Bái về Hà Nội. Tạp chí Sinh học Việt Nam. Số 36 (2): 240 - 246. DOI: 10.15625/0866-7160/v36n2.5122.
 6. Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, 2012. Kết quả khảo sát sơ bộ tỷ lệ cacbon hữu cơ không tan và chlorophyll a (POC / CHL-A) trong hệ thống sông Hồng. Tạp chí Hóa học Việt Nam. Số. 50 (4A): 387-390.
 7. Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, 2012. Kết quả khảo sát sơ bộ nồng độ cacbon trong môi trường nước của hệ thống sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số. 50 (3B): 47-52.
 
Báo cáo in toàn văn tại hội nghị quốc tế
 1. Thi Phuong Quynh Le, Viet Nga Dao, Thi Anh Mai, Thi Bich Ngoc Nguyen, Thi Thuy Duong, Cuong Tu Ho, Thi Xuan Binh Phung and Thi Bich Nga Tran. 2015. Transport of dissolved inorganic carbon in the Red River system (Vietnam).  International Forum on Green Technology and Management (IFGTM), 28-30 July, Hue city, 2015. Journal of Science and Technology Vol 53(A): 151 -156.
 2. Le Thi Phuong Quynh, Phung Thi Xuan Binh, Pham Quoc Long, Tran Thi Bich Nga, Garnier Josette, Billen Gilles. 2015. Impact of the Thac Ba reservoir on water quality of the downstream Lo-Gam_Chay river system over the period 1960 – 2009. The International Science Conference on Green Growth and Energy for ASEAN, Hanoi, 16 – 18 October 2015. pg 193 - 198, Publishing house for Science and Technology, ISBN 978-604-913-389-3.
 3. Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Bich Thuy, Tran Thi Bich Nga, Garnier Josette, Duong Thi Thuy, Ho Tu Cuong and Phung Thi Xuan Binh. 2014. Observation of organic carbon contents in the Red river water (Vietnam). 2nd Vietnam National conference on Marine Biology and Sustainable development. October 2014, Quang Ninh city, page 703 – 710.  Publishing house of Natural Science and technology. DOI 10.15625/MBSD2.2014-0081.
 4. Le Thi Phuong Quynh, Lu XiXi, Garnier Josette, Gilles Billen, Etcheber Henri, Duong Thi Thuy, Ho Tu Cuong, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Bich Thuy and  Pham Quoc Long. 2014. Seasonal variation of dissolved and particulate organic carbon in the Red River system (Vietnam). The first International conference of the Vietnam – Bulgaria Scientific cooperation. November 2014, Ha Long city.   page 391-398. (ISBN 978-604-913-304-6 ). Published by the Vietnam Academy of Science and Technology.
 5. Phung Thi Xuan Binh, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Vu Duy An. 2014. Assessment of suspended solids in the Hoa Binh and Son La reservoirs. National Electric conference of Science and Technology.  14th November 2014, Hanoi. page 200- 205. Published by the Vietnam Association of Electricity.
 6. Le Thi Phuong Quynh, Garnier Josette, Billen Gilles, Tran Thi Bich Nga, Pham Quoc Long, Nguyen Thi Bich Ngoc and Phung Thi Xuan Binh. 2013. Impact of the Hoa Binh reservoir on water quality of the downstream Da river over the period 1960 – 2009. The Third International Science Conference on Sustainable Energy Development, Hanoi-Ninh Binh, 16 – 18 October 2013. page 219 -224, Publishing house for Science and Technology, ISBN 978-604-913-137-0.
 
Báo cáo trình bày tại các hội nghị / hội thảo:
 
Năm 2016
 1. Le Thi Phuong Quynh. Phung Thi Xuan Binh, Le Duc Nghia and Duong Thi Thuy. 2016. Impact of the reservoir on the POC fluxes of the downstream Da River over the perios 1960 -2014. International longterm ecological research. 5th VNU-HCM International Conference for 5th Environment and Natural Resources (ICENR 2016) and 11th International Longterm Ecological Research -Asia-Pacific Regional Network Regional Conference (2016 ILTER-EAP), 26-29 October 2016 Hochiminh city, Vietnam.
 
Năm 2015
 1. Thi Phuong Quynh Le, Viet Nga Dao, Thi Anh Mai, Thi Bich Ngoc Nguyen,  Thi Thuy Duong, Cuong Tu Ho, Thi Xuan Binh Phung and Thi Bich Nga Tran. 2015. Transport of dissolved inorganic carbon in the Red River system (Vietnam).  International Forum on Green Technology and Management (IFGTM) , 28-30 July, Hue city, 2015. (poster).
 2. Le Thi Phuong Quynh, Phung Thi Xuan Binh, Pham Quoc Long, Tran Thi Bich Nga, Garnier Josette, Billen Gilles. 2015. Impact of the Thac Ba reservoir on water quality of the downstream Lo-Gam_Chay river system over the period 1960 – 2009. The International Science Conference on Green Growth and Energy for ASEAN, Hanoi, 16 – 18 October 2015. (oral presentation).
 
Năm 2014
 1. Le Thi Phuong Quynh, Garnier Josette, Billen Gilles, Ho Tu Cuong, Duong Thi Thuy, Tran Thi Bich Nga, Pham Quoc Long. 2014. Observation of carbon transfer in the Red river system (Vietnam and China). RPP SELTAR Workshop CHAMA. Vegetated coastal habitats in the southeastern Asia: threats from global changes and management of human impacts, Hanoi, Vietnam, 30-31st October 2014 (oral presentation).
 2. Ho Tu Cuong, Le Thi Phuong Quynh, Duong Thi Thuy, Cyril Marchand, Nguyen Bich Ngoc, Vu Duy An, Nguyen Trung Kien. Measurement of CO2 flux at the air-water interface of the Red River system.  International workshop on “Source and transfer of organic matters and associated contaminations in River Basins”. 15-17th December 2014, INPC, VAST, Hanoi, Vietnam (oral presentation).
 3. Le Thi Phuong Quynh, Ho Tu Cuong; Duong Thi Thuy; Nguyen Thi Bich Ngoc; Vu Duy An; Pham Quoc Long; Seidler, Christina. 2014. Water quality of the Red River system in the period 2012 – 2013. DAAD Alumni workshop “Sustainable management of Environment and Natural Resources in Vietnam”, Hanoi 4-6th November 2014 (oral presentation).
 4. Lu XiXi et al. 2014. Carbon outgassing from large Asian rivers: higher or lower? International workshop on “Source and transfer of organic matters and associated contaminations in River Basins”. 15-17th December 2014, INPC, VAST, Hanoi, Vietnam. (oral presentation).
 5. Lu XiXi, Chantha Oeurng, Le Thi Phuong Quynh and Duong Thi Thuy. 2014. Impacts of dams on downstream sediment budget: An example of the lower reach of Red River. The 6th International Larger Asian River Symposium, Biodiversity and Ecological Security at River Basin Scale. 9th–13th May, 2014 Xian, Shaanxi, China (oral). http://www.largeasianriver.com/6th_Programme.htm  (oral)
 6. Duong Thi Thuy, Hoang Thu Hang, Ho Tu Cuong, Le Thi Phuong Quynh. 2014. Periphytic diatom from several polluted rivers. RPP SELTAR Workshop CHAMA. Vegetated coastal habitats in the southeastern Asia: threats from global changes and management of human impacts, Hanoi, Vietnam, 30-31st October 2014. (oral presentation)
 7. Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Mai Huong, Ho Tu Cuong and Lu XiXi. 2014. Phytoplankton of the Red river system and their response to environmental changes. The fourth International Conference for Environment and Natural Resource ICENR 2014 on “Green growth, climate change and protection of the coastal environment”, organized by Vietnam National University of HoChiMinh city (Vietnam) and Braunschweig University (Germany), 17 – 18 June 2014, in Hochiminh city, Vietnam. Abstract book, p148.
 8. Ho Tu Cuong a. 2014. Red River website: a forum for information exchange and researches relating to the Red River. International workshop on “Source and transfer of organic matters and associated contaminations in River Basins”. 15-17th December 2014, INPC, VAST, Hanoi, Vietnam. (oral presentation).
 9. Hoang Thi Thu Hang, Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong Quynh, Ho Tu Cuong. 2014. Pattern on seasonal variations of phytoplankton community and water quality in the Red River system. International workshop on “Source and transfer of organic matters and associated contaminations in River Basins”. 15-17th December 2014, INPC, VAST, Hanoi, Vietnam. (oral presentation).
 10. Nguyen Thi Bich Ngoc, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Bich Thuy, Vu Duy An, Duong Thi Thuy, Ho Tu Cuong and Tran Thi Bich Nga. 2014. Preliminary monitoring results on some heavy metal contents in the Red River system. The 12th Annual UNU & GIST Joint Programme Symposium “Issues on Environmental Multi-Pollutants”, October 27-29, 2014, Da Nang city, Vietnam. (Poster).
 11. Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Bich Thuy, Vu Duy An, Duong Thi Thuy and Le Thi Phuong Quynh. 2014. Preliminary monitoring results on total coliforms and fecal coliforms in the Red River system, section from Yen Bai to Hanoi. The fourth International Conference for Environment and Natural Resource ICENR 2014 on “Green growth, climate change and protection of the coastal environment”, organized by Vietnam National University of HoChiminh city (Vietnam) and Braunschweig University (Germany), 17 – 18 June 2014, in Hochiminh city, Vietnam, Abstract book, p 144.
 12. Nguyen Thi Mai Huong, Le Thi Phuong Quynh, Emma Newall-Rochelle, Josette Garnier, Gilles Billen. 2014. Distribution and die-off rates of faecal indicator bacteria (FIB) in the Red River system.  International workshop on “Source and transfer of organic matters and associated contaminations in River Basins”. 15-17th December 2014, INPC, VAST, Hanoi, Vietnam (oral presentation).
 13. Nguyen Thi Mai Huong, Le Thi Phuong Quynh, Josette Garnier, Emma Rochelle-Newall. 2014. Distribution and persistance of Faecal Indicator Bacteria (FIB) in the Red River, Vietnam. Journées scientifiques 2014 iEES Paris. 30th September – 1st October 2014, Center INRA, Versailles, France (Poster).
 
Năm 2013
 1. Le Thi Phuong Quynh, Garnier Josette and Billen Gilles. Modelling hydrology and water quality of the Red River system. Italia-Vietnam Seminar on Hydrology and Suspended solid transfer of the Red River, 29th January 2013, Institute of Water Resource Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi, Vietnam, 2013 (oral, invited speaker).
 2. Le Thi Phuong Quynh, Garnier Josette, Billen Gilles, Duong Thi Thuy. Introduction about the project ARCP2012-11NMY-Quynh “Carbon fluxes and emission from the Red River system (Vietnam and China). French-Vietnam Seminar on , 7th January 2013, Nutrients and carbon transfer in agricultural watersheds. Soils and Fertilisers Research Institute, Ministry of Agriculture and Rural Development, Hanoi, Vietnam, 2013 (oral, invited speaker).
 
Năm 2012
 1. Billen Gilles and Garnier Josette. Modelling the fluxes of dissolved and particulate organic matter along the aquatic continuum of large river systems. International Workshop in the framework of the project ARCP2012-11NMY-Quynh on Hydrology and carbon transfer of the World Rivers, Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 17th- 19th  December 2012, Hanoi, Vietnam 2012. (oral presentation)
 2. Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Thi Mai Huong, Emma Newal-Rochell and Lu XiXi. Preliminary study on phytoplankton structure along the Red River and their response to environmental changes. International Workshop on sediment fluxes and carbon emission from large Asian rivers, 20 - 21st  September 2012, University of Singapore, Singapore, 2012 (oral presentation).
 3. Garnier Josette and Billen Gilles. Modelling the fluxes of dissolved and particulate organic matter along the aquatic continuum of large river systems. International Workshop in the framework of the project ARCP2012-11NMY-Quynh on Hydrology and carbon transfer of the World Rivers, Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 17th- 19th  December 2012, Hanoi, Vietnam 2012. (oral presentation)
 4. Le Thi Phuong Quynh Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Bich Ngoc, Duong Thi Thuy and Lu XiXi. Hydrology and carbon transfer in the Red River system. International Workshop on Sediment fluxes and carbon emission from large Asian rivers, 20 - 21st September 2012, University of Singapore, Singapore, 2012. (oral presentation)
 5. Ho Tu Cuong, Thomas Pommier, Emma Rochelle_Newall and Thi Thuy Duong. Pyrosequencing analysis of bacterial diversity in the aquatic environment. International Workshop in the framework of the project ARCP2012-11NMY-Quynh on Hydrology and carbon transfer of the World Rivers, Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 17th- 19th  December 2012, Hanoi, Vietnam 2012. (oral presentation)
 6. Duong Thi Thuy, Le Thi Phuong Quynh, Ho Tu Cuong and Dinh Kim Dang. Toxic cyanobacterial blooms and their toxins in relation to environmental factors in freshwater in Vietnam. International Workshop in the framework of the project ARCP2012-11NMY-Quynh on Hydrology and carbon transfer of the World Rivers, Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 17th- 19th  December 2012, Hanoi, Vietnam 2012. (oral presentation)
 7. Lu XiXi. Introduction about the international project “Sediment fluxes and carbon emission from large Asian rivers”. International Workshop on Sediment fluxes and carbon emission from large Asian rivers, 20 - 21st September 2012, University of Singapore, Singapore, 2012. (oral presentation)
 8. Lu XiXi. Sediment fluxes and carbon emission from large Asian rivers: An example of the Yellow River. International Workshop in the framework of the project ARCP2012-11NMY-Quynh on Hydrology and carbon transfer of the World Rivers, Institute of Natural Product Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 17th- 19th  December 2012, Hanoi, Vietnam 2012. (oral presentation)
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên