024.37916621
  • APN
Red River Basin - human activities and climate change

Cơ sở dữ liệu

       Các số liệu hiện có rời rạc dài hạn (kể từ năm 1960) của sông Hồng, bao gồm chất lượng nước, sử dụng đất, dân số, phát triển nông nghiệp và công nghiệp, quản lý thủy văn, và các số liệu khí tượng đã được thu thập từ các nguồn khác nhau, như từ các đề tài nghiên cứu khoa học trước đây, số liệu đã công bố trên sách, báo cáo quốc gia hoặc các số liệu từ các cơ quan chuyên ngành khác nhau...

       + Thu thập và tổng hợp chuỗi số liệu hiện có, rời rạc dài hạn (kể từ năm 1960) về chất lượng nước sông, nước thải công nghiệp và nông nghiệp, khí tượng, thủy văn, dân cư và sử dụng đất của toàn bộ lưu vực sông Hồng ở cả địa phận Trung Quốc và Việt Nam;

       + Thu thập số liệu cho các kịch bản trong tương lai: Số liệu khí hậu (nhiệt độ không khí và lượng mưa), xây dựng các hồ chứa mới, sử dụng đất với các hình thức canh tác nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, gia tăng dân số và đô thị hóa của lưu vực cho tầm nhìn năm 2050.

Các số liệu này được sử dụng cho:

       i) Đánh giá chất lượng kết quả của mô hình về mô tả  chuyển tải cacbon và phát thải carbon dưới tác động của các hoạt động của con người và điều kiện tự nhiên trong lưu vực sông Hồng cho các kịch bản quá khứ, hiện tại và tương lai.

       ii) Tính toán phát thải và tải lượng cacbon từ sông Hồng.

Tất cả các số liệu thu thập được tổng hợp và trình bày một cách chọn lọc trong phần "Dữ liệu - tài liệu"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên