024.37916621
  • APN
      Mở rộng hợp tác quốc tế: Các nhóm nghiên cứu khác nhau của dự án này đã tham gia nhiều hội thảo quốc tế, và các dự án quốc tế khác nhau, chủ yếu nghiên cứu về các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu tác động đến chất lượng nước sông và hệ thủy sinh thái (Danh sách các bài báo cáo trong phần Các kết quả nghiên cứu).
      Ngoài ra, dự án ARCP này có hợp tác chặt chẽ với các dự án quốc tế khác nhau như NUCOWS (tài trợ bởi USTH-Việt Nam), EFESE (tài trợ bởi IRD, Pháp), dự án Sea-Era (chương trình EU, dự án Emosem), dự án NAFOSTED-Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà khoa học từ các viện nghiên cứu khác nhau của Việt Nam và Pháp.
       Tất cả các hoạt động này cho phép mở rộng hợp tác quốc tế.
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên